Strona główna
 
Dziś niedziela, 26 maja 2019 r, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie działając na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845 t.j.), § 26 i 27 Statutu Spółdzielni, uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2019 r. w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz uchwały nr 21 Zarządu Spółdzielni z dnia 07.05.2019 r. w sprawie ustalenia terminów i porządku obrad trzech Części Walnego Zgromadzenia w 2019 r. Zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE W III CZĘŚCIACH:I Część - obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlach: Arkońskim, Bpa Bandurskiego, Drzetowo,

II Część - obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Książąt Pomorskich,

III Część - obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Piastowskim.

I Część - odbędzie się 03 czerwca 2019 r. od godz. 1700 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina 2 w Szczecinie,
II Część - odbędzie się 05 czerwca 2019 r. od godz. 1700 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina 2 w Szczecinie,
III Część - odbędzie się 07 czerwca 2019 r. od godz. 1700 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina 2 w Szczecinie.

Porządek obrad (I i II Część Walnego Zgromadzenia):

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Wniosków.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
9. Informacja dotycząca realizacji inwestycji polegającej na budowie ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Chopina nr 24 w Szczecinie w systemie deweloperskim.
10. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach 7,8 i 9.
11. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:
a. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
d. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2018 r.,
e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 r.,
f. udzielania upoważnienia Zarządowi Spółdzielni do budowy ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Chopina nr 24 w systemie deweloperskim,
g. udzielenia zgody Zarządowi Spółdzielni na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności do lokali wybudowanych w ośmiokondygnacyjnym budynku mieszkalno-usługowym położnym przy ul. Chopina nr 24 w Szczecinie,
h. zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 52/1 przy ul. J.U. Niemcewicza 26 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
i. zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 5/13 przy ul. Bł. W. Kadłubka 28 – 30a w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
j. zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 5/18 przy ul. Bł. W. Kadłubka 31 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
k. zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 5/17 przy ul. Bł. W. Kadłubka 32 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
l. ustanowienia i zbycia prawa odrębnej własności 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 350,8 m2 przy ul. Wilczej 1e, 1f, 1g w Szczecinie.
m. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad (III Część Walnego Zgromadzenia):

Punkty od 1-11 porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia są tożsame z punktami od 1-11 porządku obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia.

W porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia po punkcie 11 dodaje się punkty o następującym brzmieniu:
12. Przerwa (15 minut).
13. Ogłoszenie wyników głosowania III Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach wymienionych w pkt. 11, podsumowanie wyników głosowania wszystkich części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach wymienionych w pkt. 11 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.
14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niżej wymienione dokumenty:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018,
- Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018,
- Opinia i Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
- Informacja o sposobie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni
w 2018 r.,
- Informacja dotycząca oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w 2019 r.,
- Projekty uchwał wymienionych w pkt. 11 porządku obrad,
- „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia”,
- Statut Spółdzielni.
będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 (pok. 113) oraz w siedzibach Administracji Osiedlowych w dni robocze w godzinach od 700-1500 od 17 maja 2019 r. oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.wdom.pl w zakładce aktualności.

Nadmieniamy, że Statut n/Spółdzielni stanowi między innymi, że:
- Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I Części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 maja 2019 r. (projekty uchwał i żądania należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 pok. 113). Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty pisemnie przez co najmniej 10 członków. Projekty uchwał przygotowanych w wyniku żądań członków będą wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem I Części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 20 maja 2019 r.
- Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem I Części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15:00.

Ponadto informujemy, że:
1. Każdy członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos.
2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w siedzibie Spółdzielni osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części, do uczestnictwa w której upoważniona będzie osoba pełnomocnika.
4. W przypadku posiadania przez członka Spółdzielni praw do kilku lokali zlokalizowanych na obszarach przynależnych do różnych części Walnego Zgromadzenia, winien dokonać on wyboru części Walnego Zgromadzenia, deklarując na piśmie swój wybór, najpóźniej na pierwszej części, w której zamierza uczestniczyć.
5. Warunkiem otrzymania mandatu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.


 • Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
 • Informacja dotycząca realizacji inwestycji polegającej na budowie ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chopina 24 w Szczecinie w systemie deweloperskim.
 • Informacja dotycząca najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku.
 • Projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku
 • Projekt uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 52/1 przy ul. J.U. Niemcewicza 26 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Spółdzielni na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności do lokali wybudowanych w ośmiokondygnacyjnym budynku mieszkalno - usługowym położonym przy ul. Chopina nr 24 w Szczecinie
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
 • Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku
 • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
 • Informacja o sposobie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2018 roku.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółdzielni do budowy ośmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chopina 24 w Szczecinie w systemie deweloperskim
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2018 roku.
 • Projekt uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 5/13 przy ul. Bł. W. Kadłubka 28-30A w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Projekt uchwały w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 5/18 przy ul. Bł. W. Kadłubka 31 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Projekt uchwały w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 5/17 przy ul. Bł. W. Kadłubka 32 w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Humienikowi za 2018 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Kościńskiemu za 2018 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Marii Wrońskiej za 2018 rok.
 • Projekt uchwaly w sparwie ustanowienia i zbycia prawa odrębnej własności 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 350,8 m2 przy ul. Wilczej 1e, 1f, 1g w Szczecinie.
 • © 2019-05-09 11:57:21

  Czytano 205 razy.


    Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


     Wirtualna podróż »
   
   
    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
  ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
  Projekt
  i wykonanie:
  projektowanie stron www Szczecin, panoramy
   
   
  © 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

  Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne