Strona główna
 
Dziś niedziela, 31 maja 2020 r, imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Konkurs na stanowisko Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko

Członka Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Ofertę może złożyć kandydat spełniający następujące warunki:1) posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również obywatele Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, władający językiem polskim w stopniu umożliwiającym im pełnienie powierzanej funkcji),

2) posiada wykształcenie wyższe lub wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, preferowane: techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,

3) posiada co najmniej 10- letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,

7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym i pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni,

8) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji.

Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

1) życiorys (CV) i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
3) odpisy innych dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
4) świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert),
6) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania karnego lub karno - skarbowego związanego z działalnością gospodarczą,
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o rezygnacji, z chwilą wyboru na stanowisko członka Zarządu z działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
9) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
10) oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni,
11) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu terminu składania ofert),
12) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.


Zgłoszenia należy składać do dnia 8 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 w sekretariacie (pokój 113) Spółdzielni „Wspólny Dom” w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26, w godzinach 7:00- 15:00, w zamkniętych kopertach zaadresowanych "Rada Nadzorcza Spółdzielni „Wspólny Dom” w Szczecinie” z dopiskiem "konkurs na stanowisko Członka Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. Ekspoatacyjno-Techchnicznych”.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na stanowisko Członka Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. Ekspoatacyjno-Technicznych zostały określone w „Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie” znajdującym się na stronie internetowej Spółdzielni www.wdom.pl w zakładce „Statut Spółdzielni i regulaminy”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) dla celów niezbędnych dla procesu rekrutacji przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie.

Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecnie z siedzibą przy ul. Niemcewicza 26. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem bieżącej oraz po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji. Każdy kandydat do pracy ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.


© 2020-05-19 13:27:14

Czytano 252 razy.


  Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


 Wirtualna podróż »
 
 
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
Projekt
i wykonanie:
projektowanie stron www Szczecin, panoramy
 
 
© 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne