Strona główna
 
Dziś wtorek, 21 września 2021 r, imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie (zwana dalej Spółdzielnią), z siedzibą przy ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin.2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@wdom.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a. przyjęcia i rozpatrzenia złożonych ofert w ramach postępowania przetargowego
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. zawarcia umowy notarialnej o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu z wybranymi w toku postępowania przetargowego oferentami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. rozpatrywania reklamacji i ewentualnych zastrzeżeń związanych z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z realizacją postępowania przetargowego (m.in. w zakresie: informowania o posiedzeniach Komisji lub informowania o decyzji Zarządu) co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
e. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółdzielni jako administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. w celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółdzielni, zwłaszcza w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO)
g. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe poza upoważnionymi pracownikami Spółdzielni mogą być ujawniane do następujących podmiotów:
podmiotów wspierających Spółdzielnię w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego);
kancelarii prawnych obsługujących Spółdzielnię;
podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz Spółdzielni.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółdzielnię poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółdzielnię:
do czasu rozpatrzenia złożonych reklamacji, ewentualnych zastrzeżeń oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym,
w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej komunikacji, w tym korespondencji, jak również udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
przez okres niezbędny do udokumentowania przez Spółdzielnię przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;
przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych.
7. Spółdzielnia zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (wskazanych w pkt 3), Spółdzielnia informuje o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby zgłaszającej sprzeciw.
9. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych w celach:
skutecznego złożenia oferty przetargowej jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uwzględnienia oferty w ramach ww. postępowania;
zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu jest warunkiem jej zawarcia, a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia;
rozpatrywania reklamacji, ewentualnych zastrzeżeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia przez Spółdzielnię reklamacji, zastrzeżeń lub dochodzenia roszczeń;
w celach wynikających z przepisów prawa, w zakresie uregulowań podatkowych i rachunkowych, jest obowiązkowe, co wynika z tych przepisów;
w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.


© 2021-09-20 17:50:35

Czytano 863 razy.


  Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


 Wirtualna podróż »
 
 
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
Projekt
i wykonanie:
projektowanie stron www Szczecin, panoramy
 
 
© 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne