Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 539 z 10 lipca 2001 r.), osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, a także podnajemcom lub osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego i oczekującym na przysługujący im lokal socjalny przysługuje dodatek mieszkaniowy wg następujących zasad:

  • gospodarstwo jednosobowe – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2265,01 zł,
  • gospodarstwo wielosobowe – średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracz a30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku, tj. 1698,76 zł,
  • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. O dodatek można się ubiegać również wtedy, jeśli gospodarstwo domowe ma dochód powodujący przekroczenie podanych wyżej progów – o ile kwota nadwyżki jest mniejsza od należnego dodatku mieszkaniowego. W takim przypadku dodatek zostanie obniżony o tę nadwyżkę.

Powierzchnia normatywna [m2]+30 % powierzchni normatywnej [m2]Maksymalna powierzchnia upoważniająca to otrzymania dodatku [m2]
35,0010,5045,50 m2 – dla 1 osoby
40,0012,0052,00 m2 – dla 2 osób
45,0013,5058,50 m2 – dla 3 osób
55,0016,5071,50 m2 – dla 4 osób
65,0019,5084,50 m2 – dla 5 osób
70,0021,0091,00 m2 – dla 6 i więcej osób


Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub osób, którym ze względu na chorobę przysługuje oddzielny pokój powierzchnia mieszkania normatywna zostaje zwiększona o 15 m2.

Ponadto informujemy, że zaległości w opłatach eksploatacyjnych powstałe do chwili przyznania dodatku mieszkaniowego nie mają wpływu na jego przyznanie. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca należnego „czynszu”, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się aż do czasu uregulowania zaległości.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest osobom uprawnionym na podstawie wniosku, który można otrzymać i złożyć w SZCZECIŃSKIM CENTRUM SWIADCZEŃ, ul. Kadłubka 12.
Biuro obsługi interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.
Tel. 91 442 71 53, 91 442 71 57, 91 442 71 43.

Informacje można uzyskać również w SM „Wspólny Dom” w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, Dział Czynszów, pokój 212 lub 213 tel. 91 814 31 32, 91 814 31 59, 91 814 31 33, 91 814 31 34.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności