Osiedlowe Zebrania Członków

8 maja, 2024

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE § 54 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI zwołuje OSIEDLOWE ZEBRANIA CZŁONKÓW POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLI.

Osiedlowe Zebrania Członków odbędą się w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2  w Szczecinie w następujących terminach:

 1. Osiedle Bpa Bandurskiego 27 maja 2024 r., od godziny 1700
 2. Osiedle Arkońskie – 28 maja 2024 r., od godziny 1700
 3. Osiedle Drzetowo – 3 czerwca 2024 r., od godziny 1700
 4. Osiedle Piastowskie4 czerwca 2024 r., od godziny 1700
 5. Osiedle Książąt Pomorskich – 5 czerwca 2024 r., od godziny 1700

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Odczytanie listy pełnomocnictw.

6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Wybór Komisji Wniosków.

8. Przedstawienie sprawozdań:

a. Rady Osiedla,

b. Administracji Osiedla.

9.  Informacja o realizacji wniosków z Osiedlowego Zebrania Członków z 2023 r.

10. Dyskusja.

11. Prezentacja kandydatów do Rady Osiedla i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru składu Rady Osiedla na  kadencję 2024-2027.

12. Ogłoszenie wyników głosowania Osiedlowego Zebrania Członków w sprawie wymienionej w pkt 10.

13. Dyskusja.

14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.

15. Zamknięcie Zebrania.

UWAGA:

 1. Kandydatów do Rad Osiedli zgłaszają członkowie Spółdzielni.
 2. Zgłaszani kandydaci muszą być członkami Spółdzielni posiadającymi tytuł prawny do lokalu na terenie osiedla, dla którego wybierana jest Rada Osiedla.
 3. Kandydatów do Rad Osiedli zgłaszają członkowie Spółdzielni najpóźniej na 3 dni przed terminem Osiedlowego Zebrania Członków wraz z akceptacją zgłoszenia kandydata przez co najmniej 5 członków. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie ze wskazaniem adresu zamieszkiwania oraz pisemne oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że nie naruszam zakazu konkurencji, o którym mowa w § 51 ust. 5 oraz § 60 ust. 1 Statutu Spółdzielni, nie podlegam ograniczeniom określonym w § 23 ust. 6 oraz § 57 ust. 3 i 4 Statutu.” Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stornie internetowej Spółdzielni  www.wdom.pl w zakładce Zebrania Osiedlowe, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26, pokój 113 lub w administracjach poszczególnych osiedli.
 4. Członek – osoba fizyczna może uczestniczyć w Osiedlowym Zebraniu Członków osobiście albo przez pełnomocnika. Członek – osoba prawna może uczestniczyć w Osiedlowym Zebraniu Członków przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Osiedlowego Zebrania Członków. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Osiedlowego Zebrania Członków.
 5. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w siedzibie Spółdzielni osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem obrad Osiedlowego Zebrania Członków do uczestnictwa w której upoważniona będzie osoba pełnomocnika.
 6. Każdy członek uczestniczy tylko w jednym Zebraniu. W przypadku posiadania przez tego członka praw do lokali położonych na terenie obejmującym różne osiedla, członek zobowiązany jest zadeklarować na piśmie swój wybór, najpóźniej na pierwszym z Zebrań, w którym zamierza uczestniczyć.
 7. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 10 dni przed dniem Zebrania. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 8. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed Zebraniem.
 9. Warunkiem otrzymania mandatu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

     Ponadto informujemy, że sprawozdania: Rady Osiedla i Administracji Osiedla za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla na siedem dni przed dniem Osiedlowego Zebrania Członków.
Chcesz zobaczyć pozostałe aktualności?

Powrót do listy aktualności
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności