Polityka prywatności i plików Cookies

Polityka prywatności i plików Cookies

I. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie (zwana dalej Spółdzielnią), z siedzibą przy ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin.

2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@wdom.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a. przyjęcia i rozpatrzenia złożonych ofert w ramach postępowania przetargowego
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. zawarcia umowy notarialnej o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu z wybranymi w toku postępowania przetargowego oferentami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. rozpatrywania reklamacji i ewentualnych zastrzeżeń związanych z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z realizacją postępowania przetargowego (m.in. w zakresie: informowania o posiedzeniach Komisji lub informowania o decyzji Zarządu) co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
e. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółdzielni jako administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. w celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółdzielni, zwłaszcza w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO)
g. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe poza upoważnionymi pracownikami Spółdzielni mogą być ujawniane do następujących podmiotów:
podmiotów wspierających Spółdzielnię w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego);
kancelarii prawnych obsługujących Spółdzielnię;
podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz Spółdzielni.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółdzielnię poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółdzielnię:
do czasu rozpatrzenia złożonych reklamacji, ewentualnych zastrzeżeń oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym,
w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej komunikacji, w tym korespondencji, jak również udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
przez okres niezbędny do udokumentowania przez Spółdzielnię przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;
przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych.

7. Spółdzielnia zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (wskazanych w pkt 3), Spółdzielnia informuje o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby zgłaszającej sprzeciw.

9. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w celach:
skutecznego złożenia oferty przetargowej jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uwzględnienia oferty w ramach ww. postępowania;
zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu jest warunkiem jej zawarcia, a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia; rozpatrywania reklamacji, ewentualnych zastrzeżeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia przez Spółdzielnię reklamacji, zastrzeżeń lub dochodzenia roszczeń;
w celach wynikających z przepisów prawa, w zakresie uregulowań podatkowych i rachunkowych, jest obowiązkowe, co wynika z tych przepisów;
w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

II. Polityka plików Cookies

„Cookies” to to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. 

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”.

Informacji zawartych w plikach „Cookies” używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia ogólnych danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Uniemożliwiają również personalną identyfikację użytkownika.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące „Cookies” oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików „Cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności