Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie Osiedla Arkońskiego.

Oferty należy składać do 13.10.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni przy budynku przy ul. Zakole nr nr 47-55 w Szczecinie.

Oferty należy składać do 13.10.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew przy budynku przy ul. Zakole nr nr 37-46 w Szczecinie.

Oferty należy składać do 13.10.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie cięć sanitarnych i formujących 14 drzew oraz zdjęcie bluszczu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników miejsc postojowych dla samochodów osobowych na istniejącym placu asfaltowym na działce nr 1/4 obręb 3019 przy ul. Rugiańskiej 16 w Szczecinie na terenie Osiedla „Drzetowo”.

Oferty należy składać do dnia 09.10.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oznakowania poziomego na terenie Osiedla Arkońskiego.

Oferty należy składać do 02.10.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac polegających na wycince 3 szt. drzew na terenie Osiedla Książąt Pomorskich.

Oferty należy składać do 13.10.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. Wykonanie remontu dróg dojazdowych i chodników w rejonie budynków przy ul. Cyryla i Metodego nr nr 2 – 7 w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2023 r. o godzinie 1000.
  2. Wykonanie rozbiórki istniejących oraz dostawę i montaż nowych wiat śmietnikowych na terenie 5 nieruchomości na Osiedlu Piastowskim. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2023 r. o godzinie 1000.
  3. Dostawę 132 sztuk pojemników na piasek i sól. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2023 r. o godzinie 1200.
  4. Wykonanie prac brukarskich na terenie Osiedla Bpa Bandurskiego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2023 r. o godzinie 1100.
  5. Wymianę rynien i rur spustowych w zespole garażowym przy ul. J. Lompy w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2023 r. o godzinie 1200.

              Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

          Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 422 72 05 wew. 339 lub poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie cząstkowych napraw nawierzchni chodników na terenie Osiedla Piastowskiego w okresie od 15.10.2023 r. do 14.10.2024 r.

Oferty należy składać do dnia 05.10.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kadłubka nr nr 25-27A w Szczecinie.

Oferty należy składać do 05.10.2023 r.

Szczegóły zamówienia w załączonym pliku.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza firmy audytorskie o składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2023 i 2024.

W ofertach należy przedstawić:

1/ cenę wykonania usługi obejmującą badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i rok 2024,

2/ aktualny odpis wpisu na listę firm audytorskich,

3/ spełnienie kryteriów prowadzonej działalności, określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Dz.U. z 2022 r. poz.1302 i 2640

4/ aktualną polisę ubezpieczenia prowadzenia działalności,

5/ metody i harmonogram prac badania sprawozdań finansowych,

6/ dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia, w szczególności w spółdzielniach mieszkaniowych (w tym listę referencyjną),

7/ określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdań z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oferty prosimy składać pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” w SZCZECINIE za lata 2023, 2024” w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 16.10.2023 r.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wydania opinii

  • za rok 2023 do 15 marca 2024 roku,
  • za rok 2024 do 15 marca 2025 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

Adres do składania zapytań dotyczących zaproszenia do składania ofert – smwdom@wdom.pl


Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności