Przetargi

12.10.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. Wykonanie nasadzeń drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2021 r. o godzinie 1000.
  2. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku handlowo – usługowym przy ul. Willowej 8 na terenie Osiedla Drzetowo. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2021 r. o godzinie 1200.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

Specyfikacje można pobrać w godz. 1000 – 1400  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 w Szczecinie w pokoju nr 107, tel. 91 814 31 39 lub poniżej.   

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


30.09.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólny Dom” w Szczecin ul. J.U. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin  ogłasza przetarg nieograniczony na 

likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Cyryla i Metodego 2,3 w Szczecinie

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.10.2021 r. o godzinie 1100.

Specyfikację można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


22.09.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2021, 2022

W ofertach należy przedstawić:
1) cenę wykonania usługi obejmującą badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022,
2) aktualny odpis wpisu na listę firm audytorskich,
3) spełnienie kryteriów prowadzonej działalności, określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Dz.U. z 2020 r. poz. 1415,
4) aktualną polisę ubezpieczenia prowadzenia działalności,
5) metody i harmonogram prac badania sprawozdań finansowych,
6) dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia, w szczególności w spółdzielniach mieszkaniowych (w tym listę referencyjną),
7) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdań z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oferty prosimy składać pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie za lata 2021, 2022” w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 15.10.2021 r.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wydania opinii:
– za rok 2021 do 15 marca 2022 roku,
– za rok 2022 do 15 marca 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

Adres do składania zapytań dotyczących zaproszenia do składania ofert – elipinska@wdom.pl


Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności