Walne Zgromadzenie SM"Wspólny Dom" w Szczecinie

20 lipca, 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie informuje, że w dniach 24.08.2020 r, 25.08.2020 r. oraz 27.08.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Komisji Wniosków.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
10. Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej, głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej na lata 2020-2023.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
12. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
13. Uchwalenie kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2020 – 2025.
14. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach: 9,11,13.
15. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:
a. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
d. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2019 r.,
e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.,
f. przyjęcia wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.,
g. zbycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/14 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
h. zbycia prawa własności gruntu stanowiącego część działki nr 57/2 przy ul. Ks. Elżbiety 9-25 w Szczecnie na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
i. uchwalenia kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2020 – 2025,
j. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok.
16. Ogłoszenie wyników głosowania Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10 i pkt. 15.
17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
18. Zamknięcie obrad.

Punkty od 1-15 porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia są tożsame z punktami 1-15 porządku obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia.

W porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia po punkcie 15 dodaje się punkty o następującym brzmieniu:
16. Przerwa (15 minut).
17. Ogłoszenie wyników głosowania III Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10 i pkt. 15, podsumowanie wyników głosowania wszystkich Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10 i pkt.15 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.
18. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Chcesz zobaczyć pozostałe aktualności?

Powrót do listy aktualności
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności