WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE

5 maja, 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie działając na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), § 26 i 27 Statutu Spółdzielni, uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i uchwały nr 26 Zarządu Spółdzielni z dnia 05.05.2022 r. w sprawie ustalenia terminów i porządku obrad trzech Części Walnego Zgromadzenia w 2022 r.

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE W III CZĘŚCIACH:

I Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlach: Arkońskim, Bp. Bandurskiego, Drzetowo,

II Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Książąt Pomorskich,

III Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Piastowskim.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2 w Szczecinie w następujących terminach:

I Część            – 8 czerwca 2022 r. o godz. 17:00,

II Część          – 9 czerwca 2022 r. o godz. 17:00,

III Część         – 10 czerwca 2022 r. o godz. 17:00.

Ustala się następujący porządek obrad I i II części:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Wybór Komisji Wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 10. Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów na delegatów i zastępców delegatów na IX Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie i głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru trzech delegatów i trzech zastępców delegatów Spółdzielni na IX Zjazd Związku.
 11. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach: 9 i  10.
 12. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,

c) podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2021 r.,

d) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2022 r.,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.

13. Ogłoszenie wyników głosowania Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 13.

14. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad III Części Walnego Zgromadzenia obejmuje punkty 1 – 13 porządku obrad I i II części, po punkcie 13 dodaje się punkty o następującym brzmieniu:

14.  Przerwa (15 minut).

15. Ogłoszenie wyników głosowania III Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 13, podsumowanie wyników głosowania wszystkich Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 13 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.

16.    Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.

Zamknięcie obrad.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niżej wymienione dokumenty:

 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021,
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2021,
 • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2021,
 • Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021,
 • Informacja o sposobie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2021 r.,
 • Informacja dotycząca oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2022 r.,
 • Projekty uchwał wymienionych w pkt. 13 porządku obrad,
 • „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia”,
 • Statut Spółdzielni.

będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 (pok. 113) oraz w siedzibach Administracji Osiedlowych w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 od 18 maja 2022 r.

Nadmieniamy, że zgodnie ze Statutem n/Spółdzielni:

 • Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja br. do godziny 11:00 (projekty uchwał i żądania należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 pok. 113). Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty pisemnie przez co najmniej 10 członków. Projekty uchwał przygotowanych w wyniku żądań członków będą wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 23 maja br.
 • Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca br. do godziny 11:00.
 • W roku bieżącym Walne Zgromadzenie dokona wyboru trzech delegatów i trzech zastępców delegatów Spółdzielni na IX Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie. Członek ma prawo zgłaszania kandydatów najpóźniej 7 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja br. Każda zgłoszona kandydatura powinna zawierać poparcie pisemne co najmniej 10 członków podpisanych własnoręcznie pod zgłoszeniem z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Do zgłoszenia składanego przez pełnomocnika osoby prawnej należy również dołączyć pełnomocnictwo. Zgłoszenia kandydatur należy dokonać na drukach, które można uzyskać w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 lub pobrać ze strony internetowej www.wdom.pl (zakładka aktualności). Wszystkie zgłoszenia kandydatów na delegatów i zastępców delegatów wraz z kompletem załączników należy złożyć
  w kancelarii Spółdzielni (pok. 113).

Ponadto informujemy, że:

 1. Każdy członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos.
 2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
 3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w siedzibie Spółdzielni osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części, do uczestnictwa w której upoważniona będzie osoba pełnomocnika.
 4. W przypadku posiadania przez członka Spółdzielni praw do kilku lokali zlokalizowanych na obszarach przynależnych do różnych części Walnego Zgromadzenia, winien dokonać on wyboru części Walnego Zgromadzenia, deklarując na piśmie swój wybór, najpóźniej na pierwszej części, w której zamierza uczestniczyć.
 5. Warunkiem otrzymania mandatu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

Szczecin, dnia 5 maja 2022 r.

Chcesz zobaczyć pozostałe aktualności?

Powrót do listy aktualności
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności