Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie

2 listopada, 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie działając na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), § 26 i 27 Statutu Spółdzielni, uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia uchwały nr 31 Zarządu Spółdzielni z dnia 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia terminów i porządku obrad trzech Części Walnego Zgromadzenia w 2021 r.

zwołuje WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE W III CZĘŚCIACH:

I Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlach: Arkońskim, Bp. Bandurskiego, Drzetowo, odbędzie się 26 listopada 2021 r. od godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 35 przy ulicy Świętoborzyców 40 w Szczecinie,

II Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Książąt Pomorskich, odbędzie się 27 listopada 2021 r. od godz. 10:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 35 przy ulicy Świętoborzyców 40 w Szczecinie,

III Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Piastowskim, odbędzie się 27 listopada 2021 r. od godz. 13:30 w auli Szkoły Podstawowej nr 35 przy ulicy Świętoborzyców 40 w Szczecinie,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Prezydium.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji Wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 10. Przedstawienie projektu zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 11. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach: 8, 9 i 10.
 12. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2020,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
 • podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2020 r.,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021 r.,
 • zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.
 1. Ogłoszenie wyników głosowania Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 12.
 2. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
 3. Zamknięcie obrad.

Punkty od 1-12 porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia są tożsame z punktami 1-12 porządku obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia.

W porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia po punkcie 12 dodaje się punkty o następującym brzmieniu:

 1. Przerwa (15 minut).
 2. Ogłoszenie wyników głosowania III Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 12, podsumowanie wyników głosowania wszystkich Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 12 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.
 3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
 4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niżej wymienione dokumenty:

 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020,
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2020,
 • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020,
 • Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,
 • Informacja o sposobie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2020 r.,
 • Informacja dotycząca oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021 r.,
 • Informacja dotycząca projektu zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 • Projekty uchwał wymienionych w pkt. 12 porządku obrad,
 • „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia”,
 • Statut Spółdzielni.

będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 (pok. 113) oraz w siedzibach Administracji Osiedlowych w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 od 5 listopada 2021 r.

Nadmieniamy, że zgodnie ze Statutem n/Spółdzielni:

 • Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 listopada br. do godziny 15:00 (projekty uchwał i żądania należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 pok. 113). Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty pisemnie przez co najmniej 10 członków. Projekty uchwał przygotowanych w wyniku żądań członków będą wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 12 listopada br.
 • Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 listopada br. do godziny 15:00.

Ponadto informujemy, że:

 1. Każdy członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos.
 2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
 3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w siedzibie Spółdzielni osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części, do uczestnictwa w której upoważniona będzie osoba pełnomocnika.
 4. W przypadku posiadania przez członka Spółdzielni praw do kilku lokali zlokalizowanych na obszarach przynależnych do różnych części Walnego Zgromadzenia, winien dokonać on wyboru części Walnego Zgromadzenia, deklarując na piśmie swój wybór, najpóźniej na pierwszej części, w której zamierza uczestniczyć.
 5. Warunkiem otrzymania mandatu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

Chcesz zobaczyć pozostałe aktualności?

Powrót do listy aktualności
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności