Walne Zgromadzenie

19 maja, 2023

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie działając na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 438), § 26 i 27 Statutu Spółdzielni, uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia uchwały nr 25 Zarządu Spółdzielni z dnia 09.05.2023 r. w sprawie ustalenia terminów i porządku obrad trzech Części Walnego Zgromadzenia w 2023 r.

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE W III CZĘŚCIACH:

I Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlach: Arkońskim, Bp. Bandurskiego, Drzetowo odbędzie się 12 czerwca 2023 r. od godz. 1700 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2 w Szczecinie,

II Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Książąt Pomorskich odbędzie się 14 czerwca 2023 r. od godz. 1700 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2 w Szczecinie,

III Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Piastowskim odbędzie się 16 czerwca 2023 r. od godz. 17:00 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2 w Szczecinie.

Ustala się następujący porządek obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Prezydium.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji Wyborczej.
 8. Wybór Komisji Wniosków.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
 10. Kadencja Rady Nadzorczej na lata 2023-2026. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
 11. Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej, głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2023-2026.
 12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 13. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach: 9, 12.
 14. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
 • podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2022 r.,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 r.,
 • zbycie części nieruchomości gruntowej nr 134 przy ul. ul. Zagłoby 21B, Hajduczka nr nr 23,25 w Szczecnie,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
 1. Ogłoszenie wyników głosowania Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt. 14.
 2. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
 3. Zamknięcie obrad.

Punkty od 1-14 porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia są tożsame z punktami 1-14 porządku obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia.

W porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia po punkcie 14 dodaje się punkty o następującym brzmieniu:

 1. Przerwa (15 minut).
 2. Ogłoszenie wyników głosowania III Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt. 14, podsumowanie wyników głosowania wszystkich Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt.14 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.
 3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
 4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niżej wymienione dokumenty:

 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022,
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022,
 • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022,
 • Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
 • Informacja o sposobie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2022 r.,
 • Informacja dotycząca oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 r.,
 • Projekty uchwał wymienionych w pkt. 14 porządku obrad,
 • „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia”,
 • Statut Spółdzielni.

będą wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 (pok. 113) oraz w siedzibach Administracji Osiedlowych w dni robocze w godzinach od 7:00-15:00 od 22 maja 2023 r.

Nadmieniamy, że zgodnie ze Statutem n/Spółdzielni:

 • Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja br. do godziny 11:00 (projekty uchwał i żądania należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 pok. 113). Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty pisemnie przez co najmniej 10 członków. Projekty uchwał przygotowanych w wyniku żądań członków będą wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 29 maja br.
 • Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca br. do godziny 15:00.
 • Członek ma prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej najpóźniej 7 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2023 r. Każda zgłoszona kandydatura powinna zawierać poparcie pisemne co najmniej 10 członków. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że nie naruszam zakazu konkurencji, o którym mowa w § 51 ust. 4 i 5 Statutu Spółdzielni oraz, że nie podlegam ograniczeniom określonym w § 23 ust. 6, § 36 ust. 4 i § 52 Statutu Spółdzielni”. Do zgłoszenia składanego przez pełnomocnika osoby prawnej należy również dołączyć pełnomocnictwo. Zgłoszenia kandydatur należy dokonać na drukach, które można uzyskać w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 26 lub pobrać ze strony internetowej www.wdom.pl (zakładka aktualności). Wszystkie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej wraz z kompletem załączników należy złożyć w kancelarii Spółdzielni (pok. 113).
 • W/w §§ Statutu stanowią odpowiednio:

§ 51 ust. 4 i 5:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.”

„5. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki w których:

 1. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 2. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy”.

§ 23 ust. 6:

„Do organów Spółdzielni nie mogą być wybierani kandydaci, którzy zostali odwołani za naruszenie postanowień statutu lub przyczynienie się do powstania w Spółdzielni szkody. Ograniczenie obejmuje trzy kadencje.”

§ 36 ust. 4:

„W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej”.

§ 52:

„W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.”

Ponadto informujemy, że:

 1. Każdy członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos.
 2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
 3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w siedzibie Spółdzielni osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.) nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części, do uczestnictwa w której upoważniona będzie osoba pełnomocnika.
 4. W przypadku posiadania przez członka Spółdzielni praw do kilku lokali zlokalizowanych na obszarach przynależnych do różnych części Walnego Zgromadzenia, winien dokonać on wyboru części Walnego Zgromadzenia, deklarując na piśmie swój wybór, najpóźniej na pierwszej części, w której zamierza uczestniczyć.
 5. Warunkiem otrzymania mandatu jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

Chcesz zobaczyć pozostałe aktualności?

Powrót do listy aktualności
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności