Walne Zgromadzenie

19 maja, 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „wspólny Dom” w Szczecinie informuje, że w dniach 12, 14 i 16 czerwca 2023 r. odbyło się

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” W SZCZECINIE W III CZĘŚCIACH:

I Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlach: Arkońskim, Bp. Bandurskiego, Drzetowo odbędzie się 12 czerwca 2023 r. od godz. 1700 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2 w Szczecinie,

II Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Książąt Pomorskich odbędzie się 14 czerwca 2023 r. od godz. 1700 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2 w Szczecinie,

III Część – obejmująca członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Piastowskim odbędzie się 16 czerwca 2023 r. od godz. 17:00 w Domu Kultury przy ul. Św. Marcina nr 2 w Szczecinie.

Z następującym porządkiem obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Prezydium.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji Wyborczej.
 8. Wybór Komisji Wniosków.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
 10. Kadencja Rady Nadzorczej na lata 2023-2026. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
 11. Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej, głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2023-2026.
 12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 13. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach: 9, 12.
 14. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
 • podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2022 r.,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 r.,
 • zbycie części nieruchomości gruntowej nr 134 przy ul. ul. Zagłoby 21B, Hajduczka nr nr 23,25 w Szczecnie,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
 1. Ogłoszenie wyników głosowania Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt. 14.
 2. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
 3. Zamknięcie obrad.

Punkty od 1-14 porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia są tożsame z punktami 1-14 porządku obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia.

W porządku obrad III Części Walnego Zgromadzenia po punkcie 14 dodaje się punkty o następującym brzmieniu:

 1. Przerwa (15 minut).
 2. Ogłoszenie wyników głosowania III Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt. 14, podsumowanie wyników głosowania wszystkich Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt.14 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.
 3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.
 4. Zamknięcie obrad.

Chcesz zobaczyć pozostałe aktualności?

Powrót do listy aktualności
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności